REGULAMIN

§1.


Ilekroć w niniejszym Regulaminie (zwanym dalej „Regulaminem”) użyte są poniższe wyrażenia i sformułowania, rozumie się je w następujący sposób:
1. „Korkomath” – właściciel Serwisu Internetowego, którym jest Ewa Gębarowska, ul.Komandorska 118/120, bud.B/M, pok.3, 53-345 Wrocław, email e.gebarowska@korkomath.pl działająca w ramach pionu AIP Korkomath przy Fundacji Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla M.St Warszawy w Warszawie, w XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000199402
2. „Klient” - podmiot będący osobą fizyczną, osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej
i wyposażoną w zdolność prawną, o której mowa w przepisie art. 331 Kodeksu cywilnego, który zawarł z Korkomath umowę w zakresie korzystania z Serwisu Internetowego.
3. „Serwis Internetowy” – serwis internetowy sieci Internet umieszczony pod domeną internetową www.korkomath.pl, za pośrednictwem którego Korkomath świadczy usługi edukacyjne.

§ 2.


Korkomath oferuje usługi w następującym zakresie:
- korepetycje z matematyki dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, studentów
- kursy doszkalające
- kursy przygotowujące do egzaminów
- zajecia indywidualne
- zajęcia grupowe


§ 3.


Klient wybiera z oferty Korkomath usługę, z której zamierza korzystać wskazując jednocześnie w treści zamówienia:
- okres korzystania z usługi
- poziom nauczania
- miejsce korzystania z usługi


§ 4.


W Serwisie Internetowym Korkomath publikuje cennik usług. Po skompletowaniu zamówienia Klientowi przedstawia się w terminie jednego dnia ofertę obejmującą osobę (korepetytora lub nauczyciela), który na zlecenie Korkomathu realizować będzie daną usługę. W terminie trzech dni Klient może zaakceptować propozycję Korkomathu i w ten sposób zawierana jest umowa na korzystanie z usług Korkomathu. W razie braku akceptacji Klient może poprosić o nową propozycję a w przypadku bezskutecznego upływu w/w terminu zamówienie uznaje się za nieskuteczne.

§ 5.


Korkomath przewiduje następujące formy płatności za usługi:
1. za przedpłatą - przelewem bankowym na rachunek bankowy:
20114010100000515853002190
Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości KorkoMath
ul. Piękna 68
00-672 Warszawa
2. po wykonaniu usługi – w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty wykonania danej usługi na podstawie przesłanej elektronicznie faktury VAT lub rachunku.

§ 6.


Klient może w każdej chwili wypowiedzieć umowę zawartą z Korkomath w trybie natychmiastowym.
Korkomath może wypowiedzieć umowę z Klientem w przypadku, gdy:
- odbiorca usług wykaże się brakiem chęci współpracy z korepetytorem;
- odbiorca usług wykaże się brakiem kultury osobistej i szacunku wobec osoby korepetytora;
- interwencja korepetytora u rodzica lub opiekuna prawnego małoletniego odbiorcy usług okaże się nieskuteczna, a sygnalizowane problemy dydaktyczne będą występować w dalszym ciągu.

W razie wypowiedzenia, Korkomath zwraca Klientowi przedpłaty na poczet niewykonanych usług w terminie 7 dni od otrzymania oświadczenia o wypowiedzeniu umowy.

§ 7.


Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 kodeksu cywilnego i korzystającemu z Serwisu Internetowego przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy na świadczenie przez Korkomath usług, bez podania przyczyny. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres: ul.Komandorska 118/120 bud.B/M, pok.3, 53-345 Wrocław.
Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 10 dni, który rozpoczyna się w dniu zawarcia umowy. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Zwrot środków Kupującemu nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

§ 8.


1. Reklamacje dotyczące niezrealizowania usług lub nienależytej realizacji usług rozpatrywane są w ciągu 14 dni kalendarzowych od ich złożenia.
2. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Korkomath proponuje Klientowi zwrot należności lub inną rekompensatę.
3. Zwrot wpłaconych pieniędzy nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu rozpatrzenia reklamacji. Zwrot należności następuje w formie przelewu bankowego na konto wskazane przez Klienta lub przekazu pocztowego pod adresem wskazanym w zamówieniu.

§ 9.


Ochrona danych osobowych Klienta jest zapewniona na podstawie Polityki Prywatności zamieszczonej pod adresem: http://www.korkomath.pl/mod/page/view.php?id=86

Materiały zamieszczone w Serwisie Internetowym stanowią prawnie chronioną własność intelektualną jej autorów – co dotyczy zarówno samej treści Serwisu Internetowego, jak i materiałów dydaktycznych i edukacyjnych.

Spory wynikające z umowy o świadczenie usług rozpatruje sąd właściwy według przepisów postępowania cywilnego.

Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie pod adresem: http://www.korkomath.pl/mod/page/view.php?id=91 oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Do korzystania z Serwisu Internetowego niezbędne jest posiadanie komputera lub innego podobnie działającego urządzenia podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w przeglądarkę internetową, łącze internetowe 1 MB/s, a w przypadku korzystania z pomocy online – kamera internetowa.

Ostatnia modyfikacja: piątek, 13 grudzień 2013, 11:57